انتشارات جهت چاپ کتاب

بازنویسی

بازنویسی یا پارافریز به این معنی است که جملات یک متن، مقاله، کتاب و … بدون اینکه تغییری در مفهوم آن ایجاد گردد، به گونه ای دیگر بیان شود. در هنگام بازنویسی، کلمات و جملات به گونه ای تغییر داده می شوند که آسیبی به مفهوم و معنای عبارات وارد نگردد.

بیشتر بخوانید