انتشارات جهت چاپ کتاب

طراحی گرافیکی

طراحی گرافیکی در مرکز چاپ کتاب به گونه ای فعالیت دارد تا از نظر فنی به معنای اصلی خود یعنی ارتباط بصری به وسیله فعالیت ها، نمادها و عکس های هنری که توسط طراح گرافیک انجام می شود نزدیک باشد. طراحان گرافیک چاپ کتاب با استفاده از دست یا رایانه، مفاهیم بصری مختلف ایجاد می کنند.

بیشتر بخوانید