انتشارات جهت چاپ کتاب

صفحه آرایی

صفحه آرایی کتاب می تواند یک چالش جدید برای افرادی که در این زمینه تجربه کافی ندارند باشد. البته آنهایی که نویسنده هستند، حتما لازم نیست که از اصول صفحه آرایی آگاهی داشته باشند، بلکه این کار توسط صفحه بند انجام می شود که در زمینه صفحه آرایی تخصص کافی دارد.

بیشتر بخوانید